Spór o noszenie soczewek kontaktowych w pracy…

Jest wiele argumentów za soczewkami oraz przeciw nim. Niestety w wielu sytuacjach nie ma wyboru i soczewki nie mogą być stosowane, ponieważ stanowiłyby niebezpieczeństwo dla zdrowia. Jakie to sytuacje, jakie są argumenty, dowiesz się z tego artykułu.

Co to są soczewki kontaktowe?

Soczewka kontaktowa – soczewka umieszczana bezpośrednio na rogówce oka. Służy do korygowania wad wzroku, pełni funkcje lecznicze.
Soczewki kontaktowe mogą być bezpiecznym i skutecznym sposobem, na skorygowanie wad wzroku dla większości ludzi. Jednak ludzie, którzy noszą je muszą postępować zgodnie ze wskazówkami od ich okulisty – który podpowie, jak długo można nosić soczewki stale, jak powinny być czyszczone i przechowywane, oraz podpowie dobre praktyki higieniczne do naśladowania podczas noszenia lub prowadzenia pojazdów.

Wiele osób nosi soczewki kontaktowe, ponieważ wolą je do okularów – soczewki kontaktowe nie ześlizgują się z nosa i nie zapanowują mgłą w okresie zimowym. Część osób, musi nosić soczewki kontaktowe, aby móc odpowiednio widzieć (na przykład po operacji zaćmy, lub stanów chorobowych).

Spór o noszenie soczewek kontaktowych w pracy?

Ujmując rzecz najprościej, jak to możliwe, problemem jest to, że według niektórych osób, soczewki kontaktowe mogą zagrozić bezpieczeństwu oczu.

Argumenty przeciwko noszenia soczewek kontaktowych w środowisku pracy są oparte na następujących argumentach:

 • Pyły i substancje chemiczne mogą być uwięzione za soczewką i powodować podrażnienie lub uszkodzenia rogówki.
 • Gazy i opary mogą powodować podrażnienie i nadmierne łzawienia oczu.
 • Opary chemiczne mogą być bardziej szkodliwe, gdy pracownik nos soczewki.
 • Zwiększone ryzyko związane z usunięciem soczewki. Jeśli wyjęcie jest spóźnione, pierwsza pomoc może nie być tak skuteczne, oraz czas ekspozycji oka na substancję może być zwiększony.
  Z drugiej strony soczewki kontaktowe mogą uniemożliwić substancjom szkodliwym dotarciem do oka, a tym samym zminimalizować ryzyko.

W rezultacie, jest szereg opinii o bezpieczeństwie soczewek kontaktowych w miejscu pracy. Dokładniejsze informacje są trudne do znalezienia, ponieważ systemy sprawozdawczości wypadków przy pracy zazwyczaj nie zawierają informacji na temat używania soczewek kontaktowych.

Najważniejszym punktem do zapamiętania jest to, iż soczewki kontaktowe nie są przeznaczone do stosowania jako środki zabezpieczające (chroniące). Nie są środkiem ochrony indywidualnej – jeśli jest wymagana ochrona oczu, pracownik powinien nosić odpowiednie urządzenia ochronne (jak okulary ochronne) .

Czy istnieją sytuacje, w których noszenie soczewek kontaktowych jest niebezpieczne?

W sytuacjach gdy warunki pracy mogą być niebezpieczne zarówno dla osób noszących soczewki kontaktowe i nie, pracownicy powinny mieć świadomość, że niektóre warunki mogą sprawić, że konieczne będzie, aby unikać noszenia soczewek. Każda sytuacja powinna być dokładnie sprawdzona. Sytuacje te mogą obejmować:

 • Narażenie na działanie oparów chemicznych.
 • Obszary, w których w powietrzu unosi się pył i kurz.
 • Narażenie na nadmierne promieniowanie podczerwone.
 • Nieznośny upał.
 • Suche powietrze.
 • Obszary, w których stosowane są substancje żrące, w szczególności te wykorzystywane lub przechowywane pod ciśnieniem.
 • W pracy z ultrafiolet oraz źródeł promieniowania podczerwonego. Rodzaje soczewek kontaktowych absorbują promieniowanie podczerwone. Efekt ten jest potencjalnie bardziej szkodliwe dla użytkownika soczewek miękkich, ponieważ może ono zmienić równowagę wody w soczewkach kontaktowych.

Jakie są inne możliwe problemy w trakcie noszenia soczewek kontaktowych?

Jeśli pracownik noszący soczewki kontaktowe pracuje samodzielnie lub na odludziu jest on bardziej narażony na ryzyko, iż w przypadku urazu oka nie będzie osoby która pomoże mu ściągnąć soczewki. Natychmiastowe usunięcie soczewek kontaktowych jest bardzo ważne i ranny pracownik może nie być w stanie zrobić tego sam. 

Innym problemem jest np. utrata soczewki kontaktowej. Pierwszy powikłaniem w takiej sytuacji będzie gorsza widoczność spowodowana pogorszeniem ostrości wzroku i rozmyciem. Te stanowią oczywiste niebezpieczeństwo, jeśli utrata soczewki nastąpi w momencie, gdy wzrok jest niezbędny dla bezpieczeństwa. Takie same problemy mogą pojawić się u osób noszących okulary, choć soczewki kontaktowe są łatwiejsze do zgubienia i są trudniejsze do ponownego założenia.

Czy można nosić soczewki kontaktowe z maską na całą twarz?

Problem o zastosowaniu soczewek kontaktowych z dodatkowymi elementami ochrony twarzy jak maski ochronne powstał, ponieważ wierzono, że nagłe wypadniecie soczewki podczas noszenia maski ochronnej może prowadzić do dwóch potencjalnych problemów. Po pierwsze, nie ma możliwości, aby wymienić soczewki. Po drugie, podczas wyciągania soczewek kontaktowych mogą one zostać w masce.

Czy można nosić soczewek kontaktowych podczas spawania?

Soczewki kontaktowe nie powinny być noszone przez spawaczy i personel spawalniczy. Soczewki kontaktowe nie zapewniają ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do spawania powinni nosić odpowiednią ochronę oczu w zależności od stanowiska i okoliczności.

Jak zidentyfikować zagrożenia oczu dla osób noszących szkła kontaktowe?

W celu zapewnienia bezpiecznego stosowania soczewek kontaktowych w środowisku pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy powinny służyć do identyfikacji i kontroli ewentualnego zagrożenia. Kwantyfikacja zagrożeń jest trudna i opracowano wiele skomplikowanych metod ich identyfikacji. Jednakże, najbardziej użytecznym sposobem oceny ryzyka jest sklasyfikowanie soczewek jako dopuszczalne lub niedopuszczalne na danym stanowisku pracy.

Jeśli okaże się, że ryzyko związane z noszeniem soczewek kontaktowych w określonym środowisku jest w dopuszczalnych granicach, to jedynym potrzebnym działaniem jest stałe monitorowanie sytuacji.

Jeśli okaże się, że ryzyko jest nie do przyjęcia, to niezbędne są dalsze działania w celu wyeliminowania istniejących zagrożeń lub zmniejszenia zagrożenia do akceptowalnego poziomu.

Kto ponosi „odpowiedzialności” za użytkowników soczewek kontaktowych?

I pracodawca i pracownik mają swoje obowiązki.

Pracodawca

Upewnij się, że odpowiednie praktyki i procedury ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są przestrzegane.

Zapewnij szkolenia i edukacji na temat zagrożeń dla oczu – szkolenia w zakresie prawidłowego używania soczewek.

Jasno określ użytkowników soczewek kontaktowych. Informacje te powinny być w dokumentacji medycznej pracownika. 

Pozostały personel powinien posiadać wiedzę w jaki sposób usunąć soczewki kontaktowe w przypadku zagrożenia.

Zapewnij dostęp do czystego miejsca do regularnej konserwacji i okresowego czyszczenia soczewek (na przykład usuwanie cząstek pyłu).

Pracownik

Zachowaj szczególną ostrożność, aby utrzymać soczewki kontaktowe na swoim miejscu. Stosuj się do zaleceń okulisty.

Omów swoje środowisko pracy i ewentualnych zagrożeń z okulistą.

Stosuj środki ochrony osobistej, jeśli są potrzebne jak dodatkowe okulary ochronne.

Upewnij się, że koledzy pracownicy i pracodawca wiedzą, że nosisz soczewki kontaktowe.

Uważaj na zmiany w procesie pracy oraz zmian warunków środowiskowych, które mogą być niebezpieczne dla Ciebie.

Powinieneś posiadać okulary, na wypadek sytuacji nieprzewidzianych.

Dowiedz się o zagrożeniach dla oczu na Twoim stanowisku pracy.

Kornelia